Prohlášení o ochraně osobních údajů & GDPR


Úvodní informace
CZ pěna s.r.o., IČ: 07628285, se sídlem 373 61 Hosín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 28182 (dále jen „Správce“) poskytuje služby prostřednictvím internetové prezentace na adrese www.czpena.cz (dále jen „Služby“).
Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů zákazníka (fyzické osoby) při poskytování Služeb.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Správcem a zákazníkem a zasílání obchodních sdělení týkajících se Služeb zákazníkovi.

Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány v následujícím rozsahu údajů poskytnutých Správci zákazníkem při učinění registrace uživatelského účtu online formulářem na web prezentaci; identifikačních údaje zákazníka poskytnutých Správci: (jméno, příjmení, ulice bydliště, obec bydliště, psč bydliště, telefonní číslo, email schránka, webová adresa, DIČ (rodné číslo u fyzické osoby) a údajů o poskytnutých Službách shromážděných Správcem (IP adresa registrovaného uživatele, email schránka kontaktu, telefonní číslo kontaktu, DIČ (u fyzické osoby rodné číslo kontaktu), jméno kontaktu, příjmení kontaktu, ulice kontaktu, obec kontaktu, psč kontaktu.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování Služeb a dále do konce kalendářního roku, v němž bylo ukončeno plnění smlouvy o poskytování Služeb, a po dobu pěti následujících kalendářních let. Tím není dotčeno právo Správce využívat emailovou adresu zákazníka k zasílání obchodních sdělení, a to až do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení zákazníkem.

Další informace o zpracování osobních údajů
Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
Zpracovatelé osobních údajů.Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nevyužívá žádné zpracovatele.
Příjemci osobních údajů. Správce při zpracování osobních údajů zákazníků Služeb nepředává jejich osobní údaje žádným příjemcům.

Poučení o právech zákazníků
Právo zákazníka na přístup k osobním údajům. Zákazník má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů.Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje ani udělit Správci souhlas s jejich zpracováním; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Odvolání souhlasu zákazníka se zasíláním obchodních sdělení nebude mít žádný vliv na možnost využívat Služby.
Další práva zákazníka. Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce odstranil tento vzniklý stav. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů. Zákazník je oprávněn se obrátit na Správce s dotazem ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@czpena.cz nebo na adrese sídla firmy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

Ukončení zpracování osobních údajů Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zákazník je oprávněn kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu info@czpena.cz
Zpracovávání osobních údajů po ukončení služby. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) nebo e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem plnění Smlouvy nebo ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce, příjemce osobních údajů nebo jiné dotčené osoby.

Informace o používání Cookies
Cookies a internetové tagy. Sbírat nebo sdílet informace můžete, aniž byste o tom věděli, také během surfování po internetu. Tedy sbírají a sdílejí je za vás malé datové soubory, označované jako cookies, nebo internetové tagy. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit cookies na Cache zařízení.
Co jsou cookies? Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, osobní údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části.
Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy rovněž nebudou cookies zasílány. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.Nechte si zasílat novinky